Webinarrekke om digitalisering i barnevernet 10., 16. og 21. november

KS inviterer til tre webinarer i høst om digitalisering i barnevernet. Webinarene legger vekt på felles nasjonale komponenter og anskaffelse av fagsystem og kommunale endringsprosjekter.

Webinarene 10., 16. og 21. november er gratis.

Dato: 10.11.2022
-21.11.2022
Faggruppe: Oppvekst
Sted: webinar

De felles nasjonale komponentene som er utviklet på barnevernsområdet skal bidra til at det kommunale barnevernet kan gi gode, raske, sikre og likeverdige tjenester. Komponentene det gjelder er nasjonal portal for bekymringsmeldinger, barnevernsfaglig kvalitetssystem (BFK), ny innrapporteringsløsning til staten og digitale innbyggertjenester.
KS vil synliggjøre muligheter og gevinster disse løsningene kan gi, både på nasjonalt og kommunalt nivå – og for den enkelte ansatte og innbyggere som er i kontakt med barnevernet. Vi vil presentere de ulike løsningene, status på utviklingen av dem, hvordan de henger sammen og hva som kreves av kommunene for å ta dem i bruk.

Anskaffelse av fagsystem og kommunale endringsprosjekter

Nøkkelen til å ta i bruk de nasjonale felleskomponentene, og dermed nøkkelen til å hente ut de gevinstene som ligger til disse, er at kommunen anskaffer og innfører nytt fagsystem hvor støtte for disse felleskomponentene er integrert. Ved innføring av nye digitale løsninger må kommunene selv sette mål og legge planer for hvordan de nye mulighetene skal bidra i arbeidet med å løfte kvaliteten på tjenesten i sin kommune. Det er mange kommuner som står i startgropen for slike prosesser nå i 2022.

KS vil derfor invitere kommuner og kommunesamarbeid som har gjort seg erfaringer med dette til å dele sine erfaringer i flere webinarer hvor de sier noe om hva de har planlagt og gjort så langt, hva de mener er viktige suksessfaktorer, og hva andre eventuelt kan gjenbruke fra deres arbeid.

 • Torsdag 10. november kl 12.00 - 13.30 - Gevinster av å samarbeide

  IKT-samarbeidet IKT Orkidé på Nordmøre har i over et år planlagt og forberedt hvordan de 9 kommunene i deres samarbeid kan gå over til nytt fagsystem og de nye mulighetene som følger med det. Forankring og involvering av barnevernstjenestene, samarbeidspartnere og brukerne av barneverntjenestene har vært viktig. Det samme gjelder involvering av fagressurser fra IT, økonomi, arkiv og innkjøp i utarbeidelse av konkurransegrunnlag og kravspesifikasjoner for nytt fagsystem.

  Konkurransegrunnlaget nærmer seg ferdigstilling, barnevernstjenestene har startet en ryddejobb i dagens løsninger og de er i gang med å planlegge innføring av nytt fagsystem i 2023. IKT Orkidé deler sine erfaringer så langt i prosessen og hvordan de ser for seg samarbeid videre fremover for å utnytte nye muligheter.

  Prosjektleder Hege Yvonne Karlsen og rådgiver Kathrine Tømmervåg fra IKT Orkidé presenterer og svarer på spørsmål.

 • Onsdag 16. november kl 10.30-12.00 - Å planlegge for endring

  Digbart er Trondheim kommune sitt innførings- og endringsprosjekt som planlegger, forbereder og sørger for innføring av nye digitale løsninger for barnevernet. De skal innføre nytt fagsystem og nye nasjonale fellesløsninger som barnevernsfaglig kvalitetssystem (BFK), nye rapporteringsløsninger og innbyggertjenester. De skal også ivareta overgangen fra papirarkiv til digitalt arkiv for barnevernet. Ambisjonene strekker seg lenger enn bare å innføre nye systemer – som de sier selv: «Det dreier seg om noe mer enn å få det tekniske til å fungere. Vi må rett og slett endre måten vi jobber på».

  Prosjektleder Marianne Solberg og fagrådgiver Maija Liisa Arvola gir oss et innblikk i hva de har planlagt og jobbet med frem mot selve innføringen på nyåret i 2023. De vil blant annet snakke om hva de ønsker å oppnå og hvilke gevinster de kan hente ut, og hvordan de jobber for å få til dette. De kommer inn på temaer som rigging av prosjektet, forankringsaktiviteter, opplæring av ansatte og forberedelser til migrering av data. De vil også si noe om hvordan de samarbeider med flere leverandører av både økonomi-, HR- og fagsystemet for å få disse til å fungere godt sammen.

 • Mandag 21. november kl 14.00-15.30 - Å vite hva som er viktig for oss

  Ullensaker kommune har anskaffet og innført nytt fagsystem, Visma Flyt Barnevern. I dette webinaret forteller de om sin prosess og deler sin tilnærming til anskaffelsen. I et marked med få leverandører, hva var viktig for dem når de skulle velge? Og hvorfor valgte de å anskaffe alene og ikke i et samarbeid med andre kommuner?

  De deler også erfaringer med selve innføringsprosessen: Hva har de planlagt og vektlagt før og under selve oppstarten med nytt fagsystem? Hva kreves av kommunen i dette arbeidet og hva har de støttet seg på hos leverandøren? Hva er erfaringene så langt og hvilke råd vil de gi til andre?

  Prosjektleder Kristin Uv presenterer og svarer på spørsmål.

Kontakt

Praktisk informasjon

Påmelding til webinarer klikkher

Påmeldingen gjelder for hele webinarrekken for de gjenstående webinarene høsten 2022.

Prosjekt i Digi Troms og Finnmark – Felles anskaffelse av nytt fagsystem DigiBarnevern 

Opptak fra webinar torsdag 1. september Digitalisering vil gi bedre barnevern – Trykk her

For mer informasjon om digitalisering av barnevernet, se:

Dokumenter

Ingen dokumenter til dette arrangementet.

Andre arrangementer

Samlet digitalkompetanse - alene blir kommunene for små!
DIGI Troms og Finnmark
Velg faggrupper(Påkrevd)