Påmelding kompetanseløftet

Hånd som holder en digital hjerne. Teksten kompetanseløft i digital transformasjon

59% av Norges kommuner har gjennomført et kompetanseløft i digital transformasjon, og nå inviteres våre kommuner i Troms og Finnmark inn til å være med på det samme løftet.

Kompetanse om ledernes rolle i og forståelse av den digitale transformasjonen er en avgjørende faktor for suksessen til å skape fremtidens kommunale tjenester med bruk av teknologi. I en tid der teknologi og digitalisering endrer måten vi jobber, kommuniserer og samhandler på, er det viktig at toppledelsen i kommunene har nødvendige kompetanse for å navigere i denne endringsreisen i et landskap som er i stadig endring. Gjennomføringen av Kompetanseløft digital transformasjon i regi av Digi Troms og Finnmark skal bidra til å styrke kompetansen blant kommunenes toppledere og nøkkelpersoner innen IKT og digitalisering. Kurset er forskningsbasert, og bruker teknologistøttet læring. Primært vil kursene foregå digitalt.

Målsetting om at alle skal delta

Digi Troms og Finnmark har en målsetting om at alle våre medlemskommuner (32 stk. i skrivende stund), og fylkeskommunen skal gjennomføre dette fellesløftet. Ved en felles gjennomføring vil vi sikre at vi har den samme forståelsen av hva det er vi snakker om når vi snakker om digital transformasjon. I dag er det et stort gap i forståelsen av hva dette egentlig handler om og hva som kreves av  oss i fellesskap og i den enkelte kommunen for å lykkes.

Se hva KS skriver om Digitalt kompetanseløft på vei til norske kommuner og fylkeskommuner

Hva kompetanseløftet er

Kompetanseløftet er basert på et forskningsbasert rammeverk som består av fem generasjoner av digital modenhet og 10+3 evner som organisasjonen må ha for å lykkes med den digitale transformasjonen. Det er Pernille Kræmmergaard og Digitaliseringsinstituttet, DI2X, i Danmark som har utviklet rammeverket.

Rammeverket består blant annet av kartlegginger av digital modenhet og evner til digital transformasjon i den enkelte kommunen. Kartleggingene er en integrert del av modulene, og viser ståsted, barrierer og muligheter i kommunen innen arbeidet med digital transformasjon. Modulene har:

  • praktiske og konkrete eksempler
  • sammenhengen mellom hvorfor, hvordan og hva,
  • relevante caser fra offentlig og privat sektor
  • eksempler som er relevant for diginettverket
  • et fasilitert gruppearbeid som gjennomføres i forarbeid, dagssamling og etterarbeid.
  • Videoer og oppgaver som kan gjenbrukes/tilpasses innad i nettverket.

Gjennomføringen er i regi av diginettverket Digi Troms og Finnmark og læringsportalen eies juridisk av diginettverket. Prosessledelsen er integrert med arbeidet i læringsplattformen og med bruken av de forskningsbaserte kartleggingene.

Gjennomføring

Pulje 1 - Toppledelsen

Kompetanseløftet i Digi Troms og Finnmark gjennomføres i føreste omgang for  kommunenes toppledergruppe, digitaliserings- og IKT-ledere og innovasjonsledere.

Tidslinje for pulje 1:

Tiidslinje som viser når de ulike modulene skal være.

Pulje 2 - Fagledere fra tjenestene

Allerede nå har vi startet planlegging for at faglederne fra de ulike tjenesteområdene, nøkkelpersoner for utviklingsarbeid, formannskap og andre nøkkelpersoner skal få et eget kompetanseløft.

Deltakere

Kompetanseløft i digital transformasjon er et tilbud vi gir til alle våre medlemskommuner. Målet er at alle kommuner og fylkeskommunen i Troms og Finnmark skal være med.

Fire moduler

Kompetanseløftet gjennomføres over ca. ett år, med én modul i kvartalet. Hver moduler utgjør ca. 12 timer fordelt på forarbeid, samling og etterarbeid. De fire modulene omhandler områdene organisasjon, ledelse, strategi og teknologi.

Hver modul består av tre trinn:

  1. Forarbeid – Felles forståelse: Selvstendig arbeid med teori og caser på digital læringsplattform. Gruppearbeid rundt en gitt utfordring, som har som mål å inspirere og utfordre ledergruppen.
  2. Samling – Nåværende utgangspunkt: Digital eller fysisk dagssamling i ledergruppene, der det veksles mellom faglige innlegg, caser (både eksempler og egne) og fasilitert dialog og kunnskapsdeling. Kartlegging og arbeid med egen organisasjons utgangspunkt innen evner til digital transformasjon og digital modenhet, inkludert barrierer og muligheter. Diginettverkene har så langt fordelt kommunene i sin region på 3 dagssamlinger (f.eks. 8+8+9 kommuner i samme samling).
  3. Etterarbeid – Videre innsats. Innspill eller råd fra case eller samarbeidspartner. Lederteamet jobber lokalt med å bestemme sitt ambisjonsnivå og diskutere innsatser på kort og lang sikt i forhold til modulens tema.

Inndelingen i disse trinnene er ment å hjelpe deltakerne underveis med å knytte det faglige innholdet i modulene med den digitale omstillingen i egen organisasjon og praksis.

 

Trippel diamant som viser fasene forarbeid, samling og etterarbeid

Forarbeidet- og etterarbeidet foregår i en digital læringsportal, der diginettverket har sin egen desginprofil, og der man kan se videoer, lese fagstoff, få tilgang til gruppeoppgaver og følge egen utvikling. Læringsportalen har fokus på universell utforming. Prosessarbeidet underveis i forløpet følger alle modulene og de tre trinnene i hver modul, både i læringsportalen og på dagssamlingene.

Kommunekoordinatorer

Hver kommune må utpeke en kommunekoordinator. Kommunekoordinatoren vil ha en viktig rolle med å støtte kommunedirektør i den praktiske gjennomføringen. Koordinatoren vil videreformidle viktig informasjon og sette av tid i egen ledergruppe til for- og etterarbeid.

Kommunekoordinatoren vil gjennomføre møter med prosjektledelsen og de andre koordinatorene før og etter hver modul for å være forberedt og trygg på temaene og ha mulighet til dialog og spørsmål.  Kommunekoordinatoren kan få en viktig jobb med å forvalte læringen for kommunen videre, og bør være deltager i Kompetanseløftet selv.

Påmelding

Lenke til påmeldingsskjema sendes til postmottak og kommunedirektør i våre medlemskommuner.

Spørsmål

Spørsmål til kompetanseløftet kan rettes til:

Eirin Folde
Daglig leder/Country manager
DI2X – Digitaliseringsinstituttet
Telefon: +47 9765 3067
Epost: efo@di2x.com

Erfaringer fra Agder

Se leder for DigiAgder, Anna Helen Moum sin introduksjon til kompetanseløft som kommunene i Agder gjennomførte i 2022.

Relatert innhold

Samlet digitalkompetanse - alene blir kommunene for små!
DIGI Troms og Finnmark
Velg faggrupper(Påkrevd)