Om Digitrofi

Hva er Digi Troms og Finnmark?

Om Digitrofi

DigiTroFi er et regionalt digitaliseringsnettverk for kommunene i Troms og Finnmark. Målet er å sikre at alle kommunene gjennom digital transformasjon skal forenkle, fornye og forbedre sine tjenester for kommunenes innbyggere, næringsliv og andre samfunnsaktører.

Digitaliserings og digital transformasjon er nøkler for en bærekraftig kommunesektor, og helt nødvendig for at kommunal sektor skal klare å møte utfordringer de står i, og møter fremover. Alle kommuner blir for små til å håndtere denne store endringen alene. Vi har derfor begynt å endre måten vi organiserer oss og utfører jobben gjennom at det i alle fylker er etablert regionale digitaliseringsnettverk. Alle de regionale digitaliseringsnettverkene samarbeider i en nasjonal samstyringsstruktur for digitaliseringsområdet.

DigiTroFi er et strategisk og operativt samarbeid mellom kommuner i Troms og Finnmark. Vi samarbeider om å innføre nasjonale løsninger, gjennomføre felles anskaffelser, og deler erfaringer og kompetanse. Vi jobber mer effektivt ved at vi søker etter å gjøre mest mulig jobb én gang på vegne av alle kommunene, blant annet gjennom felles metodikk, prosesser og gjenbruk av dokumenter, veiledere og maler.

Digitaliseringsstrategien, Én digital offentlig sektor, er en felles strategi for regjeringen og KS. Strategien er utgangspunktet for KS sitt ansvar om å samordne digitalisering nasjonalt, gjennom regionale digitaliseringsnettverk og ut i den enkelte kommune. Dette ansvaret er forsterket i Landstingets vedtak hvor KS gis en rolle for å sikre samordning og økt gjennomføringskraft i digitaliseringsarbeidet i kommunene. De regionale digitaliseringsnettverkene er en del av den nasjonale samstyringsstrukturen for digitalisering til KS.

Det første regionale digitaliseringsnettverket ble etablert i 2017 i kommunene rundt Bergen.  I dag er det digitaliseringsnettverk i samtlige fylker.

Norgeskart med alle fylker og tilhørende regionale digitaliseringsnettverk

Digitaliseringsnettverket for Troms og Finnmark, DigiTroFi, er ett av de siste digitaliseringsnettverkene som etableres.

 

Faggrupper

 

Sen-høsten 2020 startet kommunene Alta, Hammerfest og Harstad samarbeidsprosjektet «Regional motor for IKT-drift og digitalisering». Dette samarbeidsprosjektet bestod av tre delprosjekt:

 1. Tilby IKT-drift i nord (Alta og Hammerfest)
 2. Tilby IKT-drift i sør (Harstad)
 3. Etablering av et regionale digitaliseringsnettverk (Harstad)

 

Parallelt med etableringen har nettverket vært i en prosess hvor vi samarbeider med de andre regionale digitaliseringsnettverkene og etablerer den nasjonale strukturen.

 

Fra 1. januar 2023 går etableringsprosjektet over i drift.  Nettverket eies og finansieres gjennom deltakeravgift fra medlemskommunene, og Harstad kommune er vertskommune for samarbeidet.

Digi Troms og Finnmark skal fremdeles bestå som ett nettverk selv om fylkene skal splittes. Nettverket setter egne mål og prioriteringer ut fra de nasjonale og regionale tiltakene.

Målet med å samarbeide på strategisk og operativt nivå er:

 • Å styrke den samlede digitale kompetansen og dele på nøkkelkompetanse innenfor de ulike fag- og tjenesteområdene gjennom samarbeid i fagnettverk og utvikling av tjenester.
 • Å øke gjennomføringskraften i utbredelse og gevinstrealisering av felleskommunale/nasjonale og regionale løsninger -både de som er lovpålagt og de som den enkelte kommune selv velger om de skal ta i bruk
 • Bedre bruk av ressurser ved at noe av arbeidet kan utføres én gang på vegne av alle kommunene i samarbeidet.
 • Få ned kostnader gjennom felles anskaffelser, som gir mindre bruk av ressurser i prosessen og en større samlet stemme mot leverandørmarkedet i forhandlinger rundt kommunenes behov og pris på løsningene.
 • Være en premissgiver og pådriver i det nasjonale utviklingsarbeidet og utvikling av felleskommunale/statlige løsninger.

 

En viktig rolle for regionale digitaliseringsnettverk er å være kommunenes “mottaksapparat” for digitale fellesløsninger. Gjennom felles informasjon, kommunikasjon og innføringer, styrkes den digitale kapasiteten i alle kommunene ved å ta del i det regionale, og dermed det nasjonale, nettverket.

Ved å delta får kommunene:

 • invitasjoner til å delta i ulike fellesanskaffelser som kan bidra til lavere kostnader for løsningene og lavere opplæringskostnader fordi flere kommuner samkjører dette.
 • Informasjon om ulike regionale, felleskommunale og statlige løsninger og bistand i innføring og realisering av gevinster.
 • Effektivisering ved at mye av arbeidet som må gjøres kan utføres én gang på vegne av alle kommunene i samarbeidet
 • Ansatte blir satt sammen i nettverk og inngår i større fagmiljø som i felleskap deler og bygger kompetanse og som kan dele på nøkkelkompetanse.
 • Styringsgruppe: Kommunedirektørutvalget for Troms og Finnmark, KDU, fungerer som styringsgruppe
 • Leder og koordinatorer DigiTroFi: Leder for nettverket og koordinatorer er tilsatt i vertskommunen, Harstad kommune - strategisk nivå
 • Ledernettverk: topp- og sektorlederne i kommunene
 • Regionale faggrupper: Arbeidet med de ulike tiltakene foregår via ulike grupper som er koblet mot fag- og tjenesteområder - Operativt nivå.
 • Ressurskommuner: Når tiltak skal settes i gang er dette de kommunene som prøver ting ut først, eller som kan bidra med kompetanse.
 • Alle kommuner i Troms og Finnmark: Målet er at dette skal bli et nettverk som inkluderer samtlige kommuner i Troms og Finnmark.

DigiTrpFo organisasjonskart

Årlige kostnader

Pr. 01.01.2023 er vedtatte føringer:

 • Fast årlig deltakeravgift kr. 150 000,-
 • Variable andel med kr. 5,- pr. innbygger - fordeles etter innbygger pr. 1. januar i budsjettåret

For 2023 og 2024 har Statsforvalteren i Troms og Finnmark fullfinansiert fast årlig deltakeravgift.

Vertskommuneavtalen om Digitaliseringsnettverk i Troms og Finnmark mellom din kommune og Harstad kommune må legges frem for politisk behandling av kommunestyret i din kommune.

 

Når positivt vedtak foreligger, signeres avtalen og sendes inn til oss i DigiTrofi. 

Klikk her for å se vertskommuneavtalen

Klikk her for å se forslag til saksfremlegg

Kommuner

Våre viktigste oppgaver er å hjelpe hverandre med å inngå samarbeid og utveksle erfaring for å skape de gode, digitale løsningene.
Alta Kommune
Balsfjord Kommune
Bardu Kommune
Båtsfjord Kommune
Berlevåg Kommune
Tana Kommune
Tjeldsund Kommune
Dyrøy Kommune
Kåfjord Kommune
Gamvik Kommune
Gratangen Kommune
Kautokeino Kommune
Hammerfest Kommune
Harstad Kommune
Hasvik Kommune
Ibestad Kommune
Karasjok Kommune
Karlsøy Kommune
Kvæfjord Kommune
Kvænangen Kommune
Lebesby Kommune
Lavangen Kommune
Loppa Kommune
Lyngen Kommune
Målselv Kommune
Måsøy Kommune
Nordkapp Kommune
Nordreisa Kommune
Porsanger Kommune
Salangen Kommune
Senja Kommune
Skjervøy Kommune
Sør-Varanger Kommune
Sørreisa Kommune
Storfjord Kommune
Tromsø Kommune
Nesseby Kommune
Vadsø Kommune
Vardø Kommune
Samlet digitalkompetanse - alene blir kommunene for små!
DIGI Troms og Finnmark
Velg faggrupper(Påkrevd)