Kjernejournal

Sammen med KS e-Komp Nord hjelper Digi Troms og Finnmark kommunene med å få innført kjernejournal.

Kort fortalt

Kjernejournal gir helsepersonell tilgang til sine pasienters helseopplysninger uavhengig om de jobber på sykehus, legevakt, i pleie- og omsorgstjenesten eller som fastlege.  Løsningen er en av byggeklossene i pasientens legemiddelliste (PLL), og innføring av kjernejournal er nødvendig før de andre delløsningene kan tas i bruk.

Figur som viser kjernejournal og alle delsystemene som henger sammen med det

Det meste av innholdet i pasientens kjernejournal hentes direkte fra offentlige registre. Det betyr at når de offentlige registrene er oppdatert, vil kjernejournal til en hver tid være oppdatert. Den inneholder informasjon om legemidler, alvorlige allergier og kritiske sykdommer. Helsepersonell kan se hvor pasienten har fått behandling tidligere, hvilke helseproblem pasienten selv har registrert, personalia og kontaktinformasjon til pårørende og fastlege. Norsk helsenett har mer detaljert informasjon om hva kjernejournal inneholder opplysninger om.

Kommunale brukere av kjernejournal er leger, sykepleiere, vernepleiere og kliniske farmasøyter i:

 • hjemmebaserte tjenester
 • sykehjem med langtidspasienter
 • sykehjem med korttidspasienter
 • KAD/ØHD
 • omsorgsinstitusjoner for barn, unge, eldre, rus og psykiatri
 • saksbehandlere for forvaltningskontor, tjenestekontor og tildelingskontor

 

Kommuner som bruker kjernejournal

Målet er at 200 av landets 356 kommuner skal bruke kjernejournal innen utgangen av 2023.

Se kart over kommunene som har tatt i bruk, eller startet implementeringen av, kjernejournal

Innbyggers innsyn i løsningen

Alle fastboende i Norge har en kjernejournal, med unntak av de få som har reservert seg mot det. Innbygger kan selv logge seg inn på helsenorge.no og se innholdet i sin egen kjernejournal.

Innbyggere kan på helsenorge.no lese mer om hva kjernejournal er, innhold i kjernejournalen, foreldres innsyn, m.m.

Nytteverdier prosjekt

 • Helsepersonell i kommunene anbefaler bruk av kjernejournal

  Kommuner som har tatt i bruk kjernejournal sier at informasjonen i kjernejournal er nyttig og anbefaler at andre kommuner tar det i bruk. Tryggheten for at pasienten får riktig behandling øker når helse- og omsorgstjenesten har tilgang til informasjon fra kjernejournal.

 • Helsepersonell kan spare tid

  Helsepersonell trenger ikke å bruke tid på å hente inn informasjon om hvilke legemiddel pasienten skal bruke. Kjernejournal har oversikt over hvilke legemidler som er skrevet ut på resept til pasienten og utlevert av apotek.

 • Bedre kvalitet i pasientbehandling

  Helsepersonell opplever bedre kvalitet på pasientbehandlingen fordi de har god tilgang til rett informasjon. Ansatte synes det er enkelt å finne frem, og beskriver tilgang til følgende informasjon som ekstra viktig:

  • informasjon om legemidler, næringsmidler og forbruksmateriell
  • kritisk informasjon
  • informasjon om vaksiner
 • Tilgang til Teams

  Ansatte i kommuner i Troms og Finnmark kan ut 2023 få fri tilgang til veiledningsmateriale og dokumenter på eget Teams. Ønske om tilgang meldes inn på dette skjemaet.

Nyttige lenker

Status prosjekt:
Pågår

Kontaktpersoner

Status kommunene i Troms og Finnmark

Per 15. oktober har 14 kommuner startet prosess med å få innført kjernejournal i sin kommune. Ansatte i 20 kommuner har tilgang til informasjon, veiledere og dokumenter i felles Teams.
Harstad Kommune
Lyngen Kommune
Storfjord Kommune
Nordreisa Kommune
Kåfjord Kommune
Alta Kommune
Bardu Kommune
Sør-Varanger Kommune
Hammerfest Kommune
Kautokeino Kommune
Balsfjord Kommune
Vadsø Kommune
Karasjok Kommune
Skjervøy Kommune
Kvænangen Kommune
Kvæfjord Kommune
Tana Kommune
Porsanger Kommune
Senja Kommune
Måsøy Kommune
Samlet digitalkompetanse - alene blir kommunene for små!
DIGI Troms og Finnmark
Velg faggrupper(Påkrevd)