Vil du være Troms og Finnmarks representant for teknisk sektor?

Dekorelement bilde av vei over et fjell.

KS har et fag- og prioriteringsutvalg for plan, bygg og geodata. Troms og Finnmark hadde en representant inn i utvalget, men da vår representant har sagt opp sin stilling i kommunen prøver vi nå med utlysing til alle kommunene i Troms og Finnmark.

Samstyringsstrukturen

Dette gjør FPU plan, bygg og geodata

Fag- og prioriteringsutvalget skal samordne og fremme kommunale interesser og behov gjennom å gi innspill og råd til nasjonale digitaliseringstiltak og til prioritering av nasjonale innsatser og digitalisering av tjenester for teknisk sektor. FPU teknisk er et rådgivende organ som løfter relevante tema av prinsipiell og strategisk betydning. I 2022 ble det utarbeidet et veikart for fagomårdet som skal lede prioriteringen på området. Nå står realiseringen av arbeidet for tur og Digi Troms og Finnmark er pådriver for våre kommuner i Troms og Finnmark.

Hvem vi ser etter

Kanskje er du kommunalleder innenfor teknisk sektor, rådgiver eller jobber med IKT mot teknisk sektor. Du har god kjennskap til plan, bygg og geodata som fagområder i en kommune, og ønsker å bidra til å utgjøre en forskjell mot en fremtidsrettet utvikling på området.

Du evner å sette deg inn i hva som kan og bør gjøres av nasjonale grep. Herunder utvikling av løsninger og andre støttende tiltak, strategiske veivalg og prioriteringer.

I tillegg skal du kunne gi tilbakemeldinger på konsekvenser for den type kommuner og rolle du representerer. Det er ønskelig fra KS at du representerer en mindre kommune.

Dette forventes av deg som representant

Du må være ansatt i en medlemskommune i Troms og Finnmark (30 av de 39 kommunene har signert avtale, og 3 har varslet at den er til behandling).

Som representant oppnevnes du for 2 år. Arbeidsmengden kan variere, men baseres på hver enkelt representant sitt engasjement og involvering.
Vi estimerer at arbeidet vil tilsvare opp til 20% stilling inkludert deltagelse i det lokale digitaliseringsutvalget for Digi Troms og Finnmark. Arbeidsmengde kan justeres etter eget ønske.

Fra Digi Troms og Finnmark forventes det at du bruker nettverket og faggruppe for teknisk sektor aktivt, både til å spre ut informasjon fra FPU, og til å få tilbakemeldinger inn til FPU.

Øvrige forventninger kan du lese mer om i KS sin artikkel «generelle forventninger til deg som representant».

Dette bidrar Digi Troms og Finnmark med

Digi Troms og Finnmark arbeider for tiden med å etablere flere faggrupper som skal være støttefunksjon for deg som representant. Vi har også ansvaret for å prioritere og forvalte en regional portefølje for digitaliseringsprosjekter innenfor plan, bygg og geodata.

Vi eies av og jobber for kommunene i Troms og Finnmark. Vi skal bidra til at våre kommuner tar i bruk og får nytteverdi av felleskommunale og nasjonale løsninger, gjennom blant annet å støtte kommunene med endringsledelse.

Som representant for FPU plan, bygg og geodata vil du være en viktig ressurs inn i dette arbeidet, og ditt bidrag vil sette føringene for videre digitaliseringsarbeid i Troms og Finnmark.

I Digi Troms og Finnmark har vi flere representanter inn i de forskjellige fag- og prioriteringsutvalgene til KS, i tillegg til Digitaliseringsutvalget og KommIT-rådet.

Sammen utgjør vi en viktig struktur for digitaliseringen av kommunal sektor i regionen men også nasjonalt. Sammen bidrar vi til til å få mer bærekraftige kommuner gjennom tjenesteutvikling med bruk av teknologi.

Dette får du igjen for å være representant

Som kandidat i FPU er det veldig gode muligheter for personlig og faglig utvikling. Du får svært verdifull innsikt i nasjonale og lokale utviklingsprosesser, og de utviklingsløpene som kommer for teknisk sektor. I tillegg blir du en viktig nøkkelperson i digitaliseringsarbeidet i Troms og Finnmark og nasjonalt. Du får være en del av et tverrsektorielt samarbeid for å utvikle kommunal sektor i Troms og Finnmark, og selve spydspissen på digitalisering.

I tillegg vil du få stor innflytelse på de valg og prioriteringen som tas innenfor digitalisering i teknisk sektor både nasjonalt og lokalt. Det er også ønskelig at du som representant bidrar aktivt inn i Digi Troms og Finnmark sin tekniske faggruppe. Her vil det derfor være mulighet for lederoppgaver og ansvar. Ved ønske om frikjøp for økonomisk dekning av vervet, fordrer et minimum på 20% stilling fra din kommune.

Hva må du kunne om digitalisering?

Digitalisering handler om tjenesteutvikling gjennom bruk av teknologi. Med andre ord handler det mest om mennesker og prosesser, og ikke fullt så mye om det tekniske i IT-løsninger. Derfor er det kanskje vel så viktig å ha noe kjennskap til endringsprosesser, prosjektledelse og innføringsløp.

Vi i Digi Troms og Finnmark er mer enn gjerne sparringspartner og rådgiver for deg, dersom det oppstår spørsmål knyttet til digitalisering, metodikker, tekniske løsninger m.m. Gjennom våre faggrupper og samarbeidsfora tilrettelegger vi også for et tverrsektorielt fagråd for de spørsmål som måtte oppstå.

Hvorfor er dette så viktig?

Først og fremst handler det om at kommunene i Troms og Finnmark får en stemme inn i det nasjonale arbeidet, samtidig som vi lokalt har behov for mer dialog mellom kommunene rundt digitaliseringen på området for teknisk sektor. Som representant er det du som skal fremme behovet fra kommunesektoren i Troms og Finnmark, og sørge for en god sammenheng mellom det som skjer lokalt og nasjonalt.

For det andre er det et prekært behov for digitalisering og utvikling i hele kommunal sektor, og selv om det allerede har skjedd mye i teknisk sektor er vi bare så vidt begynt. Sist, men ikke minst er arbeidet med digitalisering et utrolig viktig samfunnsoppdrag som forankres i den nasjonale strategien «én digital offentlig sektor». Digitalisering skal bidra til en mer effektiv offentlig sektor, mer verdiskaping i nærings­livet og ikke minst en enklere hverdag for folk flest.

Når starter arbeidet?

Frist for å oppnevnes som kandidat settes til 20.9.2023

Oppnevning og svar på spørsmål skjer ved å nettverksleder Monica på e-post. Ved flere aktuelle kandidater er det KS som prioriterer en representant.

 

Relatert innhold

Samlet digitalkompetanse - alene blir kommunene for små!
DIGI Troms og Finnmark
Velg faggrupper(Påkrevd)