Ca. 200 personer samlet på velferdsteknologi- og e-helsekonferanse

Oversiktsbilde som viser de ca. 200 deltakerne som var samlet på konferansen.
Oversiktsbilde som viser de ca. 200 deltakerne som var samlet på konferansen.

17.-18. oktober er ca. 200 personer samlet for å lære gjennom deltakelse på vår velferdsteknologi- og e-helsekonferanse. Dette er en konferanse hvor alle nettverkene i i vår eHelse Nord rigg har samarbeidet og bidratt.

Representanter fra DigiTroFi
Flotte representanter fra nettverket. Fra venstre Reidar Halvard Øren (DigiTroFi), Viggo Fedreheim (DigiTroFi), Berit Marie Helene Eira (Kautokeino, eKomp koordinator), Cecilie Ingebrigtsen (Balsfjord, eKomp koordinator), Torolf Slettvoll (Vefsn, eKomp koordinator), Kees Jan Verhage (Harstad, kommunenettverk velferdsteknologi) og Trond Aardal (Skjervøy, kommunenettverk velferdsteknologi). Ikke med på bilde men med å arrangere var også Berit Ditlefesen (Harstad, ressurskommune eKomp)

I ett og samme rom er det samlet enormt mye god kompetanse fra kommuner, UNN, UiT, Norsk Helsenett, Helsedirektoratet og mange leverandører av ulike teknologier. Fra scenen ble det presentert konkrete eksempler på hvordan det jobbes med ulike løsninger og hvilke gevinster de gir for innbygger og ansatte i våre kommuner. I tillegg til å være en viktig arena for å få ny informasjon er dette også et viktig møtepunkt for å bli kjent med andre som jobber med det samme som en selv og knytte et felles fagnettverk.

Samarbeid og Erfaringsdeling - En Nødvendighet for Fremtiden

I dagens samfunn står kommunene overfor en rekke utfordringer knyttet til eldrebølgen og den økende andelen eldre borgere i befolkningen. Samtidig opplever de også en nedgang i antall mennesker i yrkesaktiv alder. Denne demografiske skjevheten utgjør en betydelig utfordring for å levere tilstrekkelige helsetjenester og omsorg til den aldrende befolkningen. En løsning på denne utfordringen ligger i samarbeid og erfaringsdeling mellom kommunene når det gjelder bruk av eHelse-løsninger og velferdsteknologi.

Det er ikke til å stikke under en stol at teknologiske fremskritt har revolusjonert helsevesenet. eHelse-løsninger og velferdsteknologi, som for eksempel smarte sensorer, telemedisin, og elektroniske pasientjournaler, har potensial til å forbedre både kvaliteten og tilgjengeligheten til helsetjenester. Ved å samarbeide og dele erfaringer kan kommunene dra nytte av hverandres suksesser og feil, effektivisere implementeringen av disse teknologiske løsningene og dermed forbedre omsorgen for de eldre.

En avgjørende faktor for suksessen til denne tilnærmingen er anerkjennelsen av at kommunene allerede nå opplever rekrutteringsutfordringer innen helse- og omsorgssektoren. Det er ikke nok mennesker til å fylle disse viktige yrkene, og dette gapet forventes å øke i årene som kommer. Derfor er det avgjørende å utforske alternative metoder for å levere helsetjenester. Bruken av teknologi kan bidra til å avlaste personalet og sikre at ressursene blir brukt der de trengs mest.

Ved å samarbeide kan kommunene dele kunnskap om hvilke eHelse-løsninger og velferdsteknologi som fungerer best i ulike situasjoner. Dette kan føre til kostnadseffektiv implementering og bedre tilpasning til lokale behov. Erfaringsdeling kan også bidra til å identifisere barrierer og utfordringer knyttet til teknologiske løsninger, slik at kommunene kan jobbe sammen for å finne løsninger og overvinne disse hindringene.

På sikt kan et tett samarbeid mellom kommunene om bruk av eHelse-løsninger og velferdsteknologi bidra til å fornye og forbedre helsetjenestene for den aldrende befolkningen. Ved å være proaktive, lære av hverandres erfaringer og investere i teknologi, kan kommunene skape et mer bærekraftig helse- og omsorgssystem som møter utfordringene i en aldrende befolkning og et skiftende arbeidsmarked.

Relatert innhold

Samlet digitalkompetanse - alene blir kommunene for små!
DIGI Troms og Finnmark
Velg faggrupper(Påkrevd)